LED jest skrótem od angielskiej nazwy diody elektroluminescencyjnej (Light Emitting Diode), która jest półprzewodnikowym źródłem promieniowania elektromagnetycznego w zakresie widzialnym. Złącze półprzewodnikowe LED składa się z dwóch typów półprzewodnika: typu n z nadmiarem elektronów i typu p z nadmiarem dziur. Czip LED światła białego posiada zwykle złącze pokryte luminoforem (w celu konwersji światła niebieskiego powstającego w złączu na białe).

led

Znamionowy strumień świetlny oprawy LED [lm]

Jest to całkowity strumień świetlny emitowany z oprawy oświetleniowej pracującej w warunkach znamionowych. Jest to więc strumień świetlny emitowany przez zamontowane w oprawie źródło LED, pomniejszony o straty wynikające z konstrukcji oprawy, głównie straty na optyce.

Znamionowa moc oprawy LED [W]

Jest to całkowita moc, jaką można zmierzyć na zaciskach zasilających oprawy, będąca sumą mocy pobieranej przez źródła światła i pozostałe wyposażenie elektryczne oprawy (np. zasilacz).

Skuteczność świetlna oprawy LED [lm/W]

Jest to stosunek znamionowego strumienia świetlnego emitowanego z oprawy oświetleniowej, do mocy znamionowej tej oprawy.

Temperatura barwowa najbliższa Tcp (CCT) [K]

Jest to temperatura ciała doskonale czarnego wytwarzającego promieniowanie o chromatyczności możliwie zbliżonej do rozpatrywanego źródła promieniowania. Jest to obiektywna miara wrażenia barwy białej danej oprawy LED.

Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra (CRI)

Wskaźnik oddawania barw informuje o zdolności do właściwej reprodukcji barw w otoczeniu przez światło emitowane z danej oprawy. Im wartość wskaźnika jest wyższa, tym wierniej oddawane będą barwy oświetlanych obiektów. Dla światła białego o widmie ciągłym wskaźnik może przyjąć maksymalną wartość równą 100, a w przypadku monochromatycznych źródeł światła – 0.

IRRADIANCJA

Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra oblicza się na podstawie porównania oddawania barw dla ośmiu podstawowych próbek barwnych z atlasu Munsella.

W późniejszym czasie wyznaczono dodatkowych sześć kolorów testowych, które jednak nie są brane pod uwagę przy obliczaniu Ra.