Technologia półprzewodnikowa, w tym także czipy LED, charakteryzuje się naturalnym produkcyjnym rozrzutem realizowanych parametrów znamionowych. Producenci grupują je w tzw. biny, zawierające czipy o określonym rozrzucie parametrów w zakresie:

  • emisji strumienia świetlnego,
  • napięcia przewodzenia (mocy),
  • chromatyczności (temperatury barwowej, w przypadku czipów emitujących światło białe).

Odpowiedzialni producenci opraw oświetleniowych LED, w celu realizacji deklarowanych katalogowo parametrów znamionowych dla ich produktów, prowadzą przemyślaną politykę zakupową w zakresie pozyskiwania odpowiednich binów użytych w oprawach czipów LED.

KRZYWA_cie1931_fragment

Tolerancja parametrów znamionowych

Temperatura barwowa najbliższa Tcp (CCT) [K] – skala SDCM

ES-SYSTEM w celu jednoznacznego deklarowania tolerancji dla realizowanej temperatury barwowej stosuje skalę SDCM (Standard Deviation Colour Matching), która wprost opiera się na wykorzystaniu elips MacAdama. SDCM 1 to 1-krotna elipsa MacAdama, SDCM 2 to 2-krotna elipsa MacAdama, itd. W warunkach praktycznych uznaje się, że rozrzut realizowanych temperatur barwowych zawierający się w 3-krotnej elipsie MacAdama (SDCM 3) nie powoduje wyraźnego wrażenia ich rozróżniania.

krzywa_cie1931_sdcm

Trwałość opraw LED

Obecnie większość producentów oświetlenia działających na rynku europejskim podaje trwałość dla swoich opraw LED w formacie: czas LxBy, np. 50000 L80B10. W ten sposób opisana trwałość podaje informację w zakresie wygasania opraw LED w czasie ich użytkowania. Nie odnosi się natomiast do ich uszkodzeń. Poszczególne elementy składowe zapisu trwałości należy rozumieć w następujący sposób:

Czas [godz.] – czas, po którym przewiduje się osiągnięcie parametrów opisanych współczynnikami Lx i By.

Lxwspółczynnik utrzymania strumienia świetlnego, określający procentową graniczną wartość x spadku strumienia świetlnego emitowanego przez oprawę LED na końcu deklarowanego czasu.

Bywspółczynnik populacji określający przewidywaną procentową wartość y populacji np. użytych opraw LED, których emitowany poziom strumienia świetlnego nie spełnia kryterium Lx w deklarowanym czasie.

Przykładowy zapis 50000h L80B10 należy rozumieć jako czas, podczas którego strumień świetlny emitowany przez 10% populacji użytych opraw LED spadnie poniżej deklarowanego 80% progu jego wartości początkowej.

Najczęściej spotyka się tzw. średni użyteczny czas życia, gdzie deklaruje się czas i współczynnik utrzymania strumienia świetlnego (Lx) dla wskaźnika populacji B50. W przypadku oprawy oświetleniowej wykorzystującej wiele czipów lub modułów LED zapis 50000 L70B50 oznacza, że w deklarowanym czasie strumień świetlny emitowany z oprawy LED nie powinien być niższy niż 70% wartości początkowej.

przyklad_l70b50

Jakość oprawy LED zależy od:

  • jakości użytego czipu LED. Brak konsekwencji w tym zakresie oznacza brak kontroli nad realizowanymi ilościowymi i jakościowymi parametrami oprawy oświetleniowej,
  • jakości układu zasilającego, który jest jednym z głównych elementów wpływających na komfort użytkowania oprawy oświetleniowej LED,
  • jakości zastosowanego układu optycznego, który ma istotny wpływ na sprawność oprawy, jak również na realizację parametrów jakościowych oświetlenia, na przykład w zakresie oddawania barw, czy ograniczenia olśnienia,
  • poprawności konstrukcji oprawy oświetleniowej w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oprawy i zarządzania komfortem termicznym umieszczonych w niej czipów LED, co bezpośrednio przekłada się na określoną trwałość takiej oprawy.